Bleach Episodio 126
Uryu VS Ryuken! Gekitotsu kuinshi oyako
Uryuu contro Ryuuken! Scontro del Genitore-Bambino Quincy

<< Indietro