Bleach Episodio 102
Saigo no kuinshi! Bohatsu suru chikara
L'ultimo Quincy! Rilascio di una potenza incontrollata

<< Indietro